Actueel

 

19-08-'16

Seminar Branden en hun Brandstichters 19 oktober 2016

Vrijwel dagelijks worden we in de media geconfronteerd met berichten over brand. Vaak is het een gevolg van ongelukken, onachtzaamheid of blikseminslag. Brandstichting als oorzaak van de brand komt eveneens vaak voor, terwijl wetenschappelijk onderzoek daarnaar lange tijd verbazend schaars blijkt. Het seminar Branden en hun brandstichters van woensdag 19 oktober 2016 breekt met deze trend.

Tijdens dit seminar wordt door ingewijde deskundigen eerst vanuit enkele uiteenlopende invalshoeken, te weten de brandweer, de journalistiek en de strafrechtspraak ingegaan op brandstichting als een lastig te bestrijden maatschappelijk verschijnsel.
Na de koffiepauze komen gedragsdeskundigen vanuit de forensische geestelijke gezondheidszorg aan het woord. Zij zullen, mede aan de hand van casuïstiek, ingaan op de diagnostiek, de risicotaxatie, de rapportage pro Justitia en de behandeling in zaken van brandstichting.

Het seminar wordt afgesloten door Lydia Dalhuisen met een introductie en toelichting op haar boek Firesetting and firesetters in the Netherlands dat zij dezelfde middag, na het seminar als proefschrift openbaar zal verdedigen aan de Universiteit Utrecht.

Informatie over het seminar: f.koenraadt@uu.nl
Inschrijven voor het seminar is noodzakelijk, bij NIFP: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt.
Accreditatie voor dit seminar is aangevraagd bij de NVvP, NIP, FGzPt, advocatuur

 

 

 
 

22-06-'16

EGPA Conferentie

24 t/m 26 augustus wordt de conferentie van de studiegroep EGPA (European group of Public Administration) in Utrecht georganiseerd. 18 papers vanuit heel Europa zullen worden besproken. Voor meer informatie of inschrijven ga naar:
 
 

20-04-'16

Montaigne Lecture: Tom Tyler ‘The Gap between Facts and Value


Terwijl de empirische kijk op het recht in de Verenigde Staten al ruime tijd een belangrijke rol speelt, is de rol van de empirie aan deze kant van de Atlantische oceaan nog beperkt. In Europa, publiceren vooralsnog weinig juridische tijdschriften empirisch werk, en ligt de nadruk nog altijd grotendeels het black-letter perspectief in juridisch onderzoek en onderwijs. Desalniettemin is er een toenemende druk om en toenemende vraag – van onderzoek-financierende instellingen, beleidsmakers en vanuit de juridische praktijk – voor Europese academici en advocaten om de empirische fundamenten van hun stellingen te onderzoeken en om uit te leggen hoe juridische regels tot stand komen vanuit sociale interactie en hoe zij sociale processen scheppen. Het paradigma verschuift binnen het traditioneel juridisch onderzoek, en meer discussie vindt plaats over de doeleinden en methoden van academisch, juridisch onderzoek. Dientengevolge, lijkt empirisch onderzoek ‘een booming business’ te worden, en wordt het belangrijker om voor juridische onderzoekers om gebruik te maken van inzichten, theorieën en methodologieën vanuit andere disciplines.

Maar hoe kan men empirisch bewijs gebruiken zodat het toegankelijk wordt voor advocaten en wetgevers? Juridische academici hebben vaak problemen met het vertalen van empirische resultaten naar de normatieve conclusies die zij gewend zijn. Hoe kan men omgaan met 
‘the gap between facts and values’

Op vrijdag 20 mei geeft 
professor Tom Tyler (Yale Law School), die zowel Professor of Psychology, als Professor of Law is, een Montaigne lecture over deze problemen in de vertaalslag en de spanningen tussen feiten en waarden. Hij illustreert dit aan de hand van hoe men onderzoek kan doen tussen psychologie en het recht. Zijn lezing zal gevolgd worden door reacties  van professor Ivo Giesen (Universiteit Utrecht, Montaigne Centrum), die met zijn Civilogie inzichten gebruikt uit de sociale wetenschappen in het analyseren van gedragsaannames onder het privaatrecht. Tevens zal er gereageerd worden door professor Frans de Leeuw, Directeur van het WODC, en professor openbaar Bestuur, Sociaal wetenschappelijk onderzoek (Universiteit van Maastricht).
 
Datum:         20 mei 2016
Tijdstip:       15:00 – 17:30 uur 
Locatie:       Janskerhof 12, Molengraaffzaal

NB: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar montaignecentrum@uu.nl
 
 

19-04-'16

Promotie Sandra Taal: ‘Working separately together: A quantitative study into the knowledge sharing behaviour of judges’

Op vrijdag 24 juni 2016, zal Sandra Taal, onderzoekster bij het Montaigne Centrum, haar proefschrift verdedigen. De verdediging zal om 12:45 plaatsvinden in het Academiegebouw, te Utrecht.

Bijgaand vindt u een korte beschrijving van het onderwerp van haar proefschrift.

‘Working separately together: A quantitative study into the knowledge sharing behaviour of judges’

Rechters zijn kenniswerkers bij uitstek. Zonder goede en actuele kennis kunnen rechters niet de kwaliteit leveren die van hen verlangd wordt. Echter, kennis is persoonsgebonden. Om als organisatie optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare kennis in de organisatie is het van groot belang dat professionals hun kennis regelmatig met elkaar delen. Het delen van kennis tussen rechters en andere collega’s in het gerecht, zoals gerechtssecretarissen, zorgt er onder andere voor dat gezamenlijk nieuwe inzichten verworven kunnen worden. In dit onderzoek staat het kennisuitwisselingsgedrag van rechters centraal. Op basis van een kwantitatief empirisch onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse, Duitse en Zwitserse bestuursrechters is een genuanceerd beeld ontstaan van de condities waaronder collegiale kennisuitwisseling binnen gerechten plaatsvindt. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een effectieve aanpak om het kennisuitwisselingsgedrag van rechters te bevorderen.

 
 

18-04-'16

IACA Conferentie – Mei 2016

Het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing zou graag de elfde conferentie van de International Association for Court Administration onder uw aandacht willen brengen.