Actueel

 

22-06-'16

EGPA Conferentie

24 t/m 26 augustus wordt de conferentie van de studiegroep EGPA (European group of Public Administration) in Utrecht georganiseerd. 18 papers vanuit heel Europa zullen worden besproken. Voor meer informatie of inschrijven ga naar:
 
 

20-04-'16

Montaigne Lecture: Tom Tyler ‘The Gap between Facts and Value


Terwijl de empirische kijk op het recht in de Verenigde Staten al ruime tijd een belangrijke rol speelt, is de rol van de empirie aan deze kant van de Atlantische oceaan nog beperkt. In Europa, publiceren vooralsnog weinig juridische tijdschriften empirisch werk, en ligt de nadruk nog altijd grotendeels het black-letter perspectief in juridisch onderzoek en onderwijs. Desalniettemin is er een toenemende druk om en toenemende vraag – van onderzoek-financierende instellingen, beleidsmakers en vanuit de juridische praktijk – voor Europese academici en advocaten om de empirische fundamenten van hun stellingen te onderzoeken en om uit te leggen hoe juridische regels tot stand komen vanuit sociale interactie en hoe zij sociale processen scheppen. Het paradigma verschuift binnen het traditioneel juridisch onderzoek, en meer discussie vindt plaats over de doeleinden en methoden van academisch, juridisch onderzoek. Dientengevolge, lijkt empirisch onderzoek ‘een booming business’ te worden, en wordt het belangrijker om voor juridische onderzoekers om gebruik te maken van inzichten, theorieën en methodologieën vanuit andere disciplines.

Maar hoe kan men empirisch bewijs gebruiken zodat het toegankelijk wordt voor advocaten en wetgevers? Juridische academici hebben vaak problemen met het vertalen van empirische resultaten naar de normatieve conclusies die zij gewend zijn. Hoe kan men omgaan met 
‘the gap between facts and values’

Op vrijdag 20 mei geeft 
professor Tom Tyler (Yale Law School), die zowel Professor of Psychology, als Professor of Law is, een Montaigne lecture over deze problemen in de vertaalslag en de spanningen tussen feiten en waarden. Hij illustreert dit aan de hand van hoe men onderzoek kan doen tussen psychologie en het recht. Zijn lezing zal gevolgd worden door reacties  van professor Ivo Giesen (Universiteit Utrecht, Montaigne Centrum), die met zijn Civilogie inzichten gebruikt uit de sociale wetenschappen in het analyseren van gedragsaannames onder het privaatrecht. Tevens zal er gereageerd worden door professor Frans de Leeuw, Directeur van het WODC, en professor openbaar Bestuur, Sociaal wetenschappelijk onderzoek (Universiteit van Maastricht).
 
Datum:         20 mei 2016
Tijdstip:       15:00 – 17:30 uur 
Locatie:       Janskerhof 12, Molengraaffzaal

NB: Aanmelden kan door een e-mail te sturen naar montaignecentrum@uu.nl
 
 

19-04-'16

Promotie Sandra Taal: ‘Working separately together: A quantitative study into the knowledge sharing behaviour of judges’

Op vrijdag 24 juni 2016, zal Sandra Taal, onderzoekster bij het Montaigne Centrum, haar proefschrift verdedigen. De verdediging zal om 12:45 plaatsvinden in het Academiegebouw, te Utrecht.

Bijgaand vindt u een korte beschrijving van het onderwerp van haar proefschrift.

‘Working separately together: A quantitative study into the knowledge sharing behaviour of judges’

Rechters zijn kenniswerkers bij uitstek. Zonder goede en actuele kennis kunnen rechters niet de kwaliteit leveren die van hen verlangd wordt. Echter, kennis is persoonsgebonden. Om als organisatie optimaal te kunnen profiteren van de beschikbare kennis in de organisatie is het van groot belang dat professionals hun kennis regelmatig met elkaar delen. Het delen van kennis tussen rechters en andere collega’s in het gerecht, zoals gerechtssecretarissen, zorgt er onder andere voor dat gezamenlijk nieuwe inzichten verworven kunnen worden. In dit onderzoek staat het kennisuitwisselingsgedrag van rechters centraal. Op basis van een kwantitatief empirisch onderzoek uitgevoerd onder Nederlandse, Duitse en Zwitserse bestuursrechters is een genuanceerd beeld ontstaan van de condities waaronder collegiale kennisuitwisseling binnen gerechten plaatsvindt. Met de uitkomsten van dit onderzoek wordt bijgedragen aan het ontwikkelen van een effectieve aanpak om het kennisuitwisselingsgedrag van rechters te bevorderen.

 
 

18-04-'16

IACA Conferentie – Mei 2016

Het Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing zou graag de elfde conferentie van de International Association for Court Administration onder uw aandacht willen brengen.

 
 

06-04-'16

Montaigne Onderzoekscarrousel 14 april 2016

Op donderdag 14 april wordt wederom een Montaigne Onderzoekscarrousel georganiseerd. Tijdens dit evenement presenteren drie onderzoekers van het Montaigne Centrum hun onderzoek, waarna collega onderzoekers feedback kunnen geven, of met elkaar in discussie kunnen treden over de presentaties. Op deze manier probeert het Montaigne Centrum academische discussie te faciliteren, onderzoekers een platform te geven om terugkoppeling te krijgen op hun onderzoek, en om zo tot nieuwe (samenwerkings)ideeën te komen.

Tijdens deze carrousel zullen Leonie van Lent, Miranda Boone  hun onderzoek presenteren over: Artikel 12 Sv: institutioneel belang, praktische marginaliteit? en zal  Joep Lindeman spreken over zijn onderzoek: “Officieren van justitie in de 21e eeuw – Participerende observatie bij het Openbaar Ministerie”.  Verdere toelichting is onderstaand bijgevoegd.

 

De Montaigne Onderzoekscarrousel vindt plaats van 12:00-14:00 in de Toon Peterszaal, Achter Sint Pieter 200. Tijdens de Onderzoekscarrousel zal lunch verzorgd worden. De bijeenkomst zal in het Nederlands zijn. Men kan zich opgeven door een e-mail te sturen montaignecentrum@uu.nl.

 

Leonie van Lent & Miranda Boone – Artikel 12 Sv: institutioneel belang, praktische marginaliteit?

Onderzoek naar de toenemende instroom en afnemende doorstroom in beklag tegen niet-vervolging

In ons WODC-onderzoek inzake artikel 12 Sv staan twee kwesties centraal:  wat zijn de oorzaken van het toenemend aantal beklagzaken en welke maatregelen zijn genomen om deze instroom te beperken?  En: wat zijn de oorzaken van de lange doorlooptijden in beklagzaken, en welke maatregelen zijn genomen om deze doorlooptijden terug te dringen? Om deze kwesties in beeld te krijgen hebben wij vele interviews gehouden met professioneel bij de artikel 12 Sv-procedure betrokkenen: voorzitters van de artikel 12-kamers van alle Gerechtshoven, Advocaten-Generaal bij alle Gerechtshoven, verschillende officieren van justitie met artikel 12 Sv in hun portefeuille, raadslieden, beleidsmakers bij de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal.  Dit heeft een sterk, maar ook verontrustend, beeld van de ‘interne’ praktijk van de artikel 12 Sv procedure opgeleverd. Vervolgens hebben wij twintig ‘klagers’ geïnterviewd over hun redenen voor het instellen van beklag en hun ervaringen met de artikel 12 Sv-procedure. Deze interviews bevestigen voor een deel onze eerdere bevindingen, maar laten ook  weer andere pijnpunten zien.

 

Joep Lindeman – “Officieren van justitie in de 21e eeuw – Participerende observatie bij het Openbaar Ministerie”

In 2011 heb ik veldwerk gedaan bij het OM: een jaar lang heb ik op verschillende parketten ‘gewone’ officieren van justitie gevolgd. 25 jaar eerder deed Henk v/d Bunt (nu hoogleraar criminologie in Rotterdam) hetzelfde. Mede aan de hand van zijn bevindingen, bedenkingen en waarschuwingen ben ik weer het veld in gegaan. Met welke zaken komen officieren van justitie in aanraking? Met welke mensen komen zij in aanraking? Wat voor beslissingen nemen zij? Welke factoren beïnvloeden die beslissingen? Kortom: wat is de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie binnen een dynamische institutie als het Openbaar Ministerie?