Actueel

 

06-04-'16

Montaigne Onderzoekscarrousel 14 april 2016

Op donderdag 14 april wordt wederom een Montaigne Onderzoekscarrousel georganiseerd. Tijdens dit evenement presenteren drie onderzoekers van het Montaigne Centrum hun onderzoek, waarna collega onderzoekers feedback kunnen geven, of met elkaar in discussie kunnen treden over de presentaties. Op deze manier probeert het Montaigne Centrum academische discussie te faciliteren, onderzoekers een platform te geven om terugkoppeling te krijgen op hun onderzoek, en om zo tot nieuwe (samenwerkings)ideeën te komen.

Tijdens deze carrousel zullen Leonie van Lent, Miranda Boone  hun onderzoek presenteren over: Artikel 12 Sv: institutioneel belang, praktische marginaliteit? en zal  Joep Lindeman spreken over zijn onderzoek: “Officieren van justitie in de 21e eeuw – Participerende observatie bij het Openbaar Ministerie”.  Verdere toelichting is onderstaand bijgevoegd.

 

De Montaigne Onderzoekscarrousel vindt plaats van 12:00-14:00 in de Toon Peterszaal, Achter Sint Pieter 200. Tijdens de Onderzoekscarrousel zal lunch verzorgd worden. De bijeenkomst zal in het Nederlands zijn. Men kan zich opgeven door een e-mail te sturen montaignecentrum@uu.nl.

 

Leonie van Lent & Miranda Boone – Artikel 12 Sv: institutioneel belang, praktische marginaliteit?

Onderzoek naar de toenemende instroom en afnemende doorstroom in beklag tegen niet-vervolging

In ons WODC-onderzoek inzake artikel 12 Sv staan twee kwesties centraal:  wat zijn de oorzaken van het toenemend aantal beklagzaken en welke maatregelen zijn genomen om deze instroom te beperken?  En: wat zijn de oorzaken van de lange doorlooptijden in beklagzaken, en welke maatregelen zijn genomen om deze doorlooptijden terug te dringen? Om deze kwesties in beeld te krijgen hebben wij vele interviews gehouden met professioneel bij de artikel 12 Sv-procedure betrokkenen: voorzitters van de artikel 12-kamers van alle Gerechtshoven, Advocaten-Generaal bij alle Gerechtshoven, verschillende officieren van justitie met artikel 12 Sv in hun portefeuille, raadslieden, beleidsmakers bij de Raad voor de Rechtspraak en het College van Procureurs-Generaal.  Dit heeft een sterk, maar ook verontrustend, beeld van de ‘interne’ praktijk van de artikel 12 Sv procedure opgeleverd. Vervolgens hebben wij twintig ‘klagers’ geïnterviewd over hun redenen voor het instellen van beklag en hun ervaringen met de artikel 12 Sv-procedure. Deze interviews bevestigen voor een deel onze eerdere bevindingen, maar laten ook  weer andere pijnpunten zien.

 

Joep Lindeman – “Officieren van justitie in de 21e eeuw – Participerende observatie bij het Openbaar Ministerie”

In 2011 heb ik veldwerk gedaan bij het OM: een jaar lang heb ik op verschillende parketten ‘gewone’ officieren van justitie gevolgd. 25 jaar eerder deed Henk v/d Bunt (nu hoogleraar criminologie in Rotterdam) hetzelfde. Mede aan de hand van zijn bevindingen, bedenkingen en waarschuwingen ben ik weer het veld in gegaan. Met welke zaken komen officieren van justitie in aanraking? Met welke mensen komen zij in aanraking? Wat voor beslissingen nemen zij? Welke factoren beïnvloeden die beslissingen? Kortom: wat is de taakopvatting en taakinvulling van officieren van justitie binnen een dynamische institutie als het Openbaar Ministerie?

 
 

18-03-'16

Colloquium Professor Joel Brockner

The winner takes it all.. and the loser is standing small. Hebben we de zaak gewonnen of verloren?  En gaat de promotie op werk door? Uiteindelijk gaat het mensen in conflicten op hun werk of in juridische geschillen voor de rechter om behalen van hun gelijk… toch? Intuïtief denken we waarschijnlijk van wel: het is vaak de uiteindelijke inhoud van de beslissing die belangrijk is voor ons gevoel van rechtvaardigheid. Deze gedachte komt voort uit het mensbeeld van de mens als economisch, rationeel wezen, dat sterk gericht is op de bevrediging van zijn behoeften en belangen.

Maar is dit door juristen en economen aangehangen mensbeeld wel correct? In zijn colloquium van donderdag 28 april laat professor Joel Brockner (Columbia Business School) zien dat het veeleer de combinatie van procedures en uitkomsten is die beïnvloeden wat we denken, voelen en doen. Het zal niemand verassen dat mensen positief reageren als zowel hun uitkomst gunstig is en het besluitvormingsproces eerlijk. Brockner’s onderzoek naar het interactie-effect tussen procedures en uitkomsten laat echter zien dat eerlijke processen of gunstige uitkomsten niet steevast positieve gevolgen hebben, omdat beiden een matigende werking op elkaar kunnen hebben.

Brockner’s lezing zal gevolgd worden door een co-referaat van Hilke Grootelaar, promovenda bij het Montaigne Centrum, die onderzoek doet naar de combinatie van procedures en uitkomsten in de rechtszaal.

Datum:               28 april 2016

Tijdstip:             15.00 – 17.00 uur
Locatie:             Achter Sint Pieter 200, Raadzaal

NB: Men dient zich op te geven door het invullen van dit formulier.

 
 

28-01-'16

Symposium ‘Boze Burgers in de rechtspraak’ : Over de reacties van rechters en gerechten op boze burgers.

Over de reacties van rechters en gerechten op boze burgers.
Het Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht organiseert samen met de rechtbank Midden-Nederland op 7 maart 2016 een symposium over boze burgers in de rechtspraak. Hieronder vindt u een kort overzicht met de belangrijkste informatie voor deze middag.

Programma Surffsymposium 7 maart 2016

 
 

26-01-'16

EMEU – Workshop 11 februari

Creativiteit en effectiviteit in het gebruik van elektronische controle als een alternatief voor de gevangenisstraf in Europa: Resultaten voor Nederland

Miranda Boone, Matthijs van der Kooij en Stephanie Rap

Op 11 februari faciliteert het Montaigne Centrum in de organisatie van de EMU workshop, aangaande het gebruik van elektronisch toezicht.

In opdracht van de Europese Commissie is onderzoek verricht naar de toepassing van elektronisch toezicht in vijf landen: Nederland, België, Schotland, Engeland & Wales en Duitsland. Het onderzoek geeft een actuele analyse van het huidige en toekomstige gebruik van elektronische controle in deze landen, evenals een vergelijking tussen deze landen. Er blijken grote verschillen tussen de landen te bestaan voor wat betreft toepassingsvormen, aantallen, doelen die worden beoogd en de wijze waarop met overtredingen wordt omgegaan. Op 11 februari zullen de belangrijkste bevindingen van het Nederlandse deel van het onderzoek worden gepresenteerd. Met name zal aan de orde komen wat specifiek is voor de toepassing van elektronische controle in Nederland, wat van andere landen kan worden geleerd en welke toekomstverwachtingen er zijn met betrekking tot de toepassing van elektronische controle in Nederland. ‘
Kritische reflecties zullen worden gegeven door beleidsmensen en professionelen uit het werkveld en academische experts.

De bijeenkomst vindt plaats in de raadszaal van de Universiteit Utrecht, Achter Sint Pieter 200. Bijwonen van de bijeenkomst is gratis, maar gezien het beperkt aantal beschikbare plaatsen dient u dient zich wel voor 1 februari op te geven bij Sophia Verhaeghe, S.Verhaeghe@leeds.ac.uk.

 
 

10-12-'15

Methodologie Sessie – Radicalisme: empirisch onderzoek en normatieve standpunten – Kees van den Bos

Radicalisme: empirisch onderzoek en normatieve standpunten – Kees van den Bos

In deze workshop zal worden ingegaan op de relatie tussen empirisch onderzoek en het normatief bepalen van standpunten. Hoe het empirische en normatieve elkaar aan kunnen vullen zal worden geïllustreerd door in te gaan op recente (empirische en normatieve) inzichten omtrent radicalisme, extremisme en terrorisme (onderwerpen die helaas nog steeds bijzonder actueel zijn). Onder meer zal empirisch onderzoek worden gepresenteerd dat heeft geleid tot een van de bouwstenen van het huidige beleid van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid.

Woensdag 13 januari 2016 15:00-17:00,
ToonPeterszaal, Achter Sint Pieter 200