Seminars

Het Montaigne Centrum organiseert regelmatig seminars. In het verleden werden bijvoorbeeld een seminar over de ombudsman, rechtsstaat en beginselen van goed bestuur (maart 2014), een seminar over de integratie van de bestuursrechtspraak (april 2014) en een seminar over procedurele rechtvaardigheid in de rechtspraak georganiseerd (oktober 2014). Initiatief voor deze bijeenkomsten wordt vaak genomen door één van de onderzoekers van het Montaigne Centrum, maar dit kan ook ontstaan uit de samenwerking met één van onze partners.

Seminar Art. 12 Sv en ZSM-procedure:

Op 2 februari 2017 organiseerde het Montaigne Centrum een seminar waarin de resultaten worden gepresenteerd van twee recente onderzoeken die in opdracht van het WODC zijn verricht. Het eerste onderzoek betreft een tussenevaluatie van de ZSM-werkwijze. Het tweede betreft een onderzoek naar het verloop van de artikel 12 Sv procedure en de ervaringen van klagers hiermee.

 

Studiedagen Het EU-Grondrechtenhandvest: wat moeten we ermee?

Toepassing van het EU-Grondrechtenhandvest leidt soms tot vragen, bijvoorbeeld over de reikwijdte van het Handvest en over de relatie van het Handvest tot het EVRM. Ook meer specifieke vragen over de juiste toepassing van het Handvest in het Nederlandse recht worden gesteld. Tijdens deze gratis studiedagen leert u meer over die onderdelen van het Handvest die relevant zijn voor de praktijk. Voor deze studiedagen worden opleidingspunten toegekend.

Inhoud
Het programma is opgebouwd aan de hand van algemene en meer specifieke juridische vragen over het Handvest die een belangrijke rol spelen. In het algemene deel wordt onder meer ingegaan op onderwerpen als de reikwijdte van het Handvest (artikel 51 Handvest), de relatie tussen het Handvest en het EVRM, horizontale werking van het Handvest, het verschil tussen rechten en beginselen in het Handvest, de beperkingssystematiek van Handvestrechten en het homogeniteitsvraagstuk (artikel 52 lid 3 Handvest). In het specifieke deel wordt geconcentreerd op de vraag wat het Handvest kan betekenen voor het recht.Deze cursussen worden georganiseerd voor rechters ( gefocust op het bestuursrecht), advocaten( gefocust op het vreemdelingenrecht) en officieren van justitie (gefocust op het strafrecht). Onderwerpen die onder meer de revue zullen passeren voor wat betreft bestuursrecht zijn ambtshalve toetsing van het Handvest in bestuursrechtzaken, handhavingskwesties en toepassing van het recht op een eerlijk proces (artikel 47 Handvest) en het recht op behoorlijk bestuur (41 Handvest). Voor wat betreft strafrecht de rol van het Handvest bij de inzet van het European Arrest Warrant en het European Evidence Warrant. Ook worden de recente ontwikkelingen in de rechtspraak van het Hof van Justitie (en de doorwerking daarvan in de Nederlandse rechtsorde) behandeld. In de cursus bedoeld voor rechters zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen: ambtshalve toetsing van het Handvest in bestuursrechtzaken, handhavingskwesties en toepassing van het recht op een eerlijk proces (artikel 47 Handvest) en het recht op behoorlijk bestuur (41 Handvest).

Zie voor meer informatie voor

Rechters, klik op deze link

Advocaten, klik op deze link

Officieren van Justitie, klik op deze link

 
Delen: