Rechtseenheid

Binnen het project Rechtseenheid wordt er enerzijds gekeken naar rechtseenheid op nationaal niveau, waarbij aandacht wordt gegeven aan rechtseenheid in verschillende disciplines van het recht. Zo zal onder meer onderzoek worden gedaan naar verschillen in benadering van hoogste bestuursrechters en de manier waarop rechtsconcepten gestalte krijgen binnen de rechtspraak  van de verschillende klassieke rechtsgebieden in Nederland.

Anderzijds wordt onderzoek verricht naar de eenheid van het EU recht. De gedachte is dat het EU recht als zodanig, in theorie althans, ondeelbaar in karakter is: rechtsgevolgen horen niet te verschillen door het enkele feit dat het in een bepaalde EU-lidstaat wordt toegepast en uitgelegd. Maar wat gebeurt daarmee in de rechterlijke praktijk van de lidstaten? Te denken valt aan de samenwerking tussen het Europees Hof van Justitie en de nationale (hoogste) rechters en de toenemende samenwerking tussen nationale rechters binnen de Europese Unie. Ook zal er aandacht zijn voor vraagstukken van kennisdeling, informele instrumenten, rechterlijke netwerken die van invloed zijn op de coherentie en eenheid van het recht in een geëuropeaniseerde context.

Foto: Raymond Clement (CC)
 
Delen: